Obradowała Rada Miasta

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 06.12.2018 / Komentarze
Ślubowanie, powołanie wiceprzewodniczących i komisji RM oraz expose Burmistrza

Dziś (czwartek 6 grudnia) na drugiej w kadencji 2018-2023 sesji zbierze się Rada Miasta Szczecinka. Obrady przebiegły wyjątkowo spokojnie i sprawnie. Radni głosowali jednomyślnie na "tak".

Po otwarciu obrad radni ślubowanie złożyli radni: Jerzy Kania i Marek Bogdanowicz. Tym samym na sali obrad zasiadało 21 radnych.

Rada w tajnym głosowaniu dokonała też wyboru wiceprzewodniczących Rady Miasta. Kandydatury były dwie - Małgorzata Bała (Koalicja Obywatelska PO-N) i Joanna Pawłowicz (PiS). Pierwsza z pa uzyskała 20 głosów, druga - 17. Obie zostały wybrane na tę zaszczytną funkcję. Tym samym, podobnie jak w ubiegłej kadencji Radą Miasta będą rządzić kobiety.

Szerzej na ten temat w artykule:

http://www.miastozwizja.pl/wiceprzewodniczace-rm-malgorzata-bala-i-joann...

W dalszej części obrad expose programowe wygłosił burmistrz Daniel Rak. Mieszkańcy Szczecinka dowiedzieli się m.in. w jakim kierunku rozwijać się będzie miasto w ciągu najbliższych 5 lat.

Pełna treść expose Burmistrza w artykule:

http://www.miastozwizja.pl/burmistrz-daniel-rak-wyglosil-expose

Radni powołali tez do życia Komisję Rewizyjną, Komisję Skarg, Petycji i Wniosków oraz stałe Komisje Rady Miasta, a także ustalili ich skład osobowy i określili przedmiot ich działania.

W dalszej części obrad radni zdecydowali o zmianie uchwały Rady Miasta Szczecinka z czerwca 2001 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu. Podobną operację Rada wykonała ze swoją uchwałą z listopada 1990 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich. Radni wyznaczyli też osoby do reprezentowania miasta w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty.

W dalszej części obrad Rada podjęła uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 oraz w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za posiłek z dowozem.

Ostatnim punktem obrad czwartkowej sesji była uchwała w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Daniela Raka. Zdecydowano, że będzie o kwota 10 620 zł brutto. Składają się na nią: wynagrodzenie zasadnicze - 4 800 zł, dodatek funkcyjny - 2 100 zł, dodatek za wysługę lat w wys. 20 proc. wynagrodzenia zasadniczego - 960 zł oraz dodatek specjalny - 2 760 zł.

Więcej na ten temat w artykule:

http://www.miastozwizja.pl/radni-ustalili-zarobki-burmistrza

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk

Wideo: Andrzej Remus - MzW