Wybory do rad osiedli, czyli w jaki sposób możemy wpłynąć na Nasze najbliższe otoczenie

  • Blogi
Marcin Kaszewski / 27.11.2014 / Komentarze
Obrazek użytkownika Marcin Kaszewski
Jeszcze nie opadły emocje związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, a przed nami kolejne wybory, jakże ważne dla lokalnych społeczności.

Jeszcze nie opadły emocje związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, a przed nami kolejne wybory, jakże ważne dla lokalnych społeczności. Mowa o wyborach do Rad Osiedli, które są jednostkami pomocniczymi Miasta Szczecinek w rozumieniu ustawy o samorządzie gminnym, Statutu Miasta Szczecinek oraz postanowień statutów w sprawie utworzenia poszczególnych osiedli na terenie naszego miasta. Pani Renata Rak rozpoczęła dyskusje na temat funkcjonowania Rad i zbliżających się wyborów, dlatego chciałbym podzielić się z Państwem moimi spostrzeżeniami na ten temat.

W wyborach samorządowych w Szczecinku pierwszy raz wybieraliśmy swoich przedstawicieli do Rady Miasta w okręgach jednomandatowych. Platforma Obywatelska zdobyła 15 mandatów w 21-osobowej Radzie Miasta. Jako nowo wybrani Radni będziemy reprezentować naszych mieszkańców, sąsiadów i najbliższych na sesjach Rady Miasta. Dlatego tym bardziej każdemu z nas Radnych powinno zależeć na tym, aby na jego „podwórku” funkcjonowała Rada Osiedla. Powiem więcej, każdy mieszkaniec Szczecinka powinien zainteresować się najbliższymi wyborami do Rad Osiedli i udać się do urn, jeżeli leży mu na sercu dobro jego „małej ojczyzny”. Jak już zapowiadałem wcześniej, również będę walczyć o to, aby taka rada ponownie funkcjonowała na moim osiedlu. Po upływie 4-letniej kadencji widać, jak ulice Kołobrzeska i Koszalińska zyskały mając swoich przedstawicieli w Radzie Osiedla.

Należałoby w tym miejscu zaznaczyć, że w zakresie działania osiedli są sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a do zadań osiedli należy działanie na rzecz rozwoju samorządności wspólnoty lokalnej, jak również pomoc w organizowaniu się mieszkańców osiedli w celu rozwiązywania spraw dotyczących ich miejsca zamieszkania. Natomiast do najważniejszych uprawnień Rady Osiedla należy m. in.:

• opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta dotyczących danego osiedla,

• występowanie do organów miasta z wnioskami oraz opiniami w sprawie realizacji funkcji miasta na terenie osiedla,

• podejmowanie uchwał dotyczących propozycji priorytetowych zadań dla danego osiedla w projekcie budżetu miasta na kolejny rok budżetowy,

• zgłaszanie wniosków do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren osiedla,

• opiniowanie projektów inwestycji realizowanych przez miasto na terenie osiedla,

• opiniowanie zarządzania zasobami komunalnymi i występowanie do Burmistrza Miasta z projektami ich modernizacji lub remontów,

• opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach nadawania nowych i zmian nazw ulic na terenie osiedla,

• stała współpraca z radnymi Rady Miasta z okręgu wyborczego, w obrębie którego działa Rada Osiedla.

Wybory do Rady Osiedli zarządzane są uchwałą Rady Miasta podjętą w ciągu 30 dni od ślubowania nowo wybranych radnych Rady Miasta. Prawo do wybierania i kandydowania do Rady Osiedla przysługuje stałym mieszkańcom osiedla uprawnionym do głosowania w wyborach do rad gmin z zastrzeżeniem, że na radnego Rady Osiedla nie może kandydować radny Rady Miasta. Wybory są przeprowadzane jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest większa od ustalonej liczby mandatów (w przypadku osiedla, które zamieszkuje do 20 tysięcy mieszkańców, Rada Osiedla posiada 15 mandatów). Aby wybory do Rady Osiedli były ważne, musi w nich wziąć udział minimum 10% mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania. Kadencja Rady Osiedla trwa 4 lata i upływa wraz z kadencją Rady Miasta.

Widząc zakres uprawnień, jakie posiada Rada Osiedla, chciałbym zachęcić wszystkich mieszkańców Szczecinka do podjęcia wszelkich starań mających na celu powołanie Rad Osiedli na terenie naszego miasta. Tworząc takie jednostki pomocnicze mamy przecież możliwość wpływu na realizację wielu inicjatyw społecznych dotyczących naszego najbliższego otoczenia, takich jak np. zakup materiałów związanych z pracami porządkowymi na terenie osiedla, drobne naprawy urządzeń na ogólnodostępnych placach, organizowanie placów zabaw, remonty lub tworzenie nowych miejsc parkingowych itp.

Należy pamiętać że członkowie Rady Osiedla – będąc w stałym kontakcie z radnymi Rady Miasta – reprezentują swoich wyborców, są w kontakcie z mieszkańcami, przyjmują ich postulaty i inicjatywy oraz przedstawiają je na posiedzeniach Rady, dążąc do poprawy życia mieszkańców. Rady Osiedli mają również możliwość współpracy z policją, strażą miejską czy strażą pożarną w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego i jakże ważnego bezpieczeństwa.