O istocie zmian

  • Blogi
Danuta Wachowicz-Kram / 07.10.2014 / Komentarze
Obrazek użytkownika Danuta Wachowicz-Kram
Wszyscy jesteśmy świadkami szybkich zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości. Szkoła jako trwały element tej rzeczywistości, również się zmienia.

Wszyscy jesteśmy świadkami szybkich zmian zachodzących w otaczającej nas rzeczywistości. Szkoła jako trwały element tej rzeczywistości, również się zmienia. Głównym zadaniem edukacyjnym jest nauczanie dzieci i młodzieży otwartości na te zmiany. Dziś należy kształcić u uczniów kompetencje cenione na rynku pracy – kreatywność, inicjatywność, aktywność, dbać o indywidualny rozwój ucznia, rozpoznając i rozwijając jego predyspozycje, talenty i zainteresowania, uczyć współpracy w zespole i dostrzegania korzyści wynikających ze współpracy z instytucjami i organizacjami, wykorzystywania zasobów szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Szkoła powinna też kształcić kompetencje społeczne i obywatelskie oraz wyrabiać postawy, uczyć wrażliwości. Mówiąc krótko – chodzi o to, aby każdy uczeń bez kompleksów i lęków wchodził w dorosłe życie oraz miał szansę na osiąganie sukcesów poprzez dostrzeganie i wykorzystywanie tych zasobów, które oferuje mu środowisko, w którym funkcjonuje.

Możliwości do rozwijania wymienionych kompetencji jest wiele w naszym mieście. Szczecinek to dziś piękne i podziwiane miasto, dynamicznie rozwijające się w wielu dziedzinach życia, wykorzystujące możliwości finansowania projektów z funduszy UE, oferujące wszystkim mieszkańcom uczestniczenie w bogatym życiu kulturalnym, spędzanie form wolnego czasu na obiektach sportowych, promujące zdrowy styl życia poprzez rekreację i turystykę. Można tu rozwijać pasje, zdolności i zainteresowania, nauczyć się obcowania ze sztuką, a co najważniejsze budować społeczne normy nie przy pomocy policji, nakazów i zakazów, ale estetyki.

W każdej dziedzinie życia wspięliśmy się na wyższy poziom poprzez podniesienie jego standardów. O wiele łatwiej jest edukować i wychowywać młodych ludzi stawiając za przykład mechanizm postępu, za którym kryje się ludzka pasja, jasno sprecyzowane cele i wykorzystywanie nadarzających się szans. Pozytywne zmiany nakręcają pozytywnie. Nauczanie to przecież pokazywanie możliwości.

Pozytywne zmiany nie omijają również placówek oświatowych. W ostatnich latach szkoła, w której pracuję przeszła wiele modernizacji i remontów. Nie byłoby w tym nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że bardzo szybko stała się placówką nowoczesną, bezpieczną, estetyczną i funkcjonalną. Będąc wieloletnim nauczycielem, nigdy wcześniej nie zaobserwowałam tak szybkich zmian w poprawie warunków funkcjonowania szkoły. Ponadto baza szkoły powiększyła się o nowoczesne wielofunkcyjne boisko oraz poliuretanową bieżnię. Została doposażona w odpowiedni sprzęt i pomoce dydaktyczne. Wykorzystując doświadczenie władz miasta w pozyskiwaniu funduszy unijnych i rządowych lub działając wspólnie w tym zakresie, szkoła realizowała i wciąż realizuje projekty, które przyczyniają się do rozbudowy bazy dydaktycznej szkoły, wyposażają ją w pomoce naukowe, nowoczesny sprzęt komputerowy, sportowy i rehabilitacyjny.

W ubiegłym roku doprowadzono do szkoły szerokopasmową magistralę światłowodową, dzięki której szkoła ma nieograniczony dostęp do Internetu. W każdej klasopracowni jest sprzęt komputerowy, projektory lub tablice multimedialne. Nauczyciele korzystają z e-booków, e-podręczników, a treści edukacyjne wyświetlane z przeglądarek internetowych ułatwiają przyswajanie i zapamiętywanie wiedzy, uatrakcyjniają proces lekcyjny.

6-letni Leo – uczeń berlińskiej szkoły, uczy się w tak samo wyglądającej klasopracowni – tak stwierdzili ostatnio goście z Niemiec, którzy niedawno odwiedzili szkołę. Żałowali jednak, że w klasie małego Lea nie ma komputera, projektora i e-booków.

Szkoła z sukcesem kształci u uczniów kompetencje cenione na rynku pracy i kładzie nacisk na sport, nauki matematyczne, informatykę, język angielski oraz pracę w zespołach.

Warunki do edukacji, jakie wspólnie z miastem i sprzymierzeńcami stworzyliśmy, pozwalają na pełną realizację podstawy programowej nauczania bez konieczności przyglądania się ze skrępowaniem postępowi zachodzącemu w dużych miastach.

Pozytywny jest też fakt, że coraz częściej współpracują ze szkołą rodzice uczniów, zakłady pracy i instytucje, realizując planowe działania na rzecz szkoły i społeczności lokalnej. Coraz większa grupa rodziców aktywnie włącza się też w akcje i programy miejskie. Takie postawy i umiejętności potrzebne są dla osiągania indywidualnych sukcesów i skutecznego wpływania na rzeczywistość wokół siebie. Wykorzystywanie zasobów na rzecz wzajemnego rozwoju, prowadzi do wzrostu zaufania społecznego, które jest podstawą budowania kapitału społecznego.