System dotacji na wymianę źródła ogrzewania

  • Felietony
  • Blogi
Wojciech Smolarski / 13.02.2014 / Komentarze
Obrazek użytkownika Wojciech Smolarski
System dotacji na wymianę źródła ogrzewania ? Program Kawka.

System dotacji na wymianę źródła ogrzewania – Program Kawka.

Na wstępie chciałbym zacytować cel programu, którego autorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

„Zmniejszenie narażenia ludności na  oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych  zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.”

Szczecinek zakwalifikował się do programu ze względu przekroczone normy jakości powietrza dotyczące pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)piranu. Obie substancje są szkodliwe dla zdrowia, B(a)P ma między innymi silne działanie rakotwórcze.

Emisja, czyli wprowadzanie tych substancji do naszego powietrza ma cztery źródła pochodzenia: punktowe – z dużych zakładów, liniowe – ze szlaków komunikacyjnych, powierzchniowe – z przydomowych kotłowni i pieców oraz źródła niezorganizowane, czyli np. podrywane przez wiatr lub w wyniku ruchu pojazdów z różnych powierzchni utwardzonych, hałd, wysypisk, a także w trakcie przeładunku towarów. W ramach monitoringu powietrza w Szczecinku, którym zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie stwierdzono, że w przypadku pyłu zawieszonego PM10, a w szczególności B(a)P, do znacznych przekroczeń norm dochodzi w trakcie sezonu grzewczego. Jest to spowodowane spalaniem w paleniskach domowych paliw stałych takich jak węgiel, ciężki olej opałowy, niesezonowane drewno - zazwyczaj iglaste. Do tego dochodzą oczywiście przypadki spalania odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych – butelki PET i inne plastiki, pozostałości po meblach, stare płyty drewnopochodne, odpadowe drewno budowlane po rozbiórkach lub zanieczyszczone farbami, lakierami, klejami i impregnatami. Chciałbym przypomnieć, że spalanie odpadów jest wykroczeniem, za które możemy otrzymać mandat w wysokości do 500 zł lub grzywnę do 5 tys. zł jeżeli sprawa skończy się w sądzie. Upoważnieni Strażnicy Miejscy oraz pracownicy urzędu miasta mają prawo wejść na teren nieruchomości osoby fizycznej od godziny 6 do 22 i dokonać kontroli. Kto nie umożliwi kontrolującemu sprawdzenia źródła ogrzewania może tego słono pożałować, ponieważ jest to kwalifikowane jak przestępstwo, gdzie zastosowanie mają przepisy kodeksu karnego. Jednocześnie możemy ponieść inne koszty związane ze stosowaniem „śmieciowego” opału, najprostszym przykładem jest zaczopowanie przewodu kominowego, co jest także bardzo niebezpieczne dla naszego życia i zdrowia.

Program Kawka skupia się na likwidacji emisji powierzchniowej, czyli niskiej. Jest to system dotacji, o które ubiegają się między innymi jednostki samorządu terytorialnego, a w naszym przypadku Miasto Szczecinek. Następnie środki te mogą zostać przekazane beneficjentom końcowym w formie dotacji celowej. W tym miejscu przechodzimy do meritum sprawy, ponieważ beneficjentem końcowym mogą być osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, organizacje pożytku publicznego, spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prawne posiadające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Miasta Szczecinek. Dotacja może wynieść do 55% kosztów kwalifikowanych. Żeby rozjaśnić możemy koszty te podzielić na cztery grupy:

1. Likwidacja starego źródła ciepła na paliwo stałe (pieca, kotła C.O.) i wymiana na nowe, czyli przyłączenie danej nieruchomości do miejskiej sieci cieplnej lub zakup i montaż wysokosprawnego kotła gazowego, olejowego, ogrzewania elektrycznego lub opartego na odnawialnym źródle energii jak pompa ciepła.

2. Wykonanie instalacji. W nieruchomościach, które nie posiadają instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, a także gazowej, można ubiegać się o dotację na ten cel. Jest to szczególnie popularne w budynkach wielorodzinnych, w których są piece kaflowe. W ramach prowadzonej inwestycji wykonuje się piony grzewcze lub instalację gazową w częściach wspólnych (klatka schodowa), a w mieszkaniach likwidowane są stare piece i w to miejsce montuje się grzejniki wraz z elementami towarzyszącymi.

3. Termomodernizacja. Docieplenie budynku i wymiana stolarki okiennej. Dotyczy jedynie nieruchomości wielorodzinnych i musi był połączona z likwidacją starego źródła ciepła. Dla przykładu można podać kamienicę, która przyłącza się do sieci cieplnej, likwidowane są stare piece kaflowe i etażowe, w takim przypadku jako działanie towarzyszące można uzyskać dofinansowanie na termomodernizację.

4. Zakup i montaż kolektorów słonecznych do ciepłej wody użytkowej.

Zgodnie z informacją zamieszczoną powyżej, dotacja może wynieść do 55% kosztów, lecz nie więcej niż:

1. 100 zł brutto za m2 ogrzewanej powierzchni mieszkalnej na wykonanie instalacji c.o.,

2. 140 zł brutto za m2 ogrzewanej powierzchni mieszkalnej na wykonanie instalacji c.o. wraz z likwidacją indywidualnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym,

3. 160 zł brutto za m2 ogrzewanej powierzchni mieszkalnej na wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. wraz z likwidacją indywidualnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym,

4. 600 zł brutto za przyłączenie jednego lokalu w budownictwie wielorodzinnym do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem wewnętrznej instalacji c.o. w częściach wspólnych. Przewidziane dofinansowanie możliwe jest tylko i wyłącznie w połączeniu z realizacją zadań z punktów 1), 2) lub 3),

5. 40 zł brutto za m2 ogrzewanej powierzchni mieszkalnej na wymianę i likwidację indywidualnego/lokalnego starego źródła ciepła na nowe,

6. 500 zł brutto za każdy metr kwadratowy w przypadku zainstalowania kolektora słonecznego.

Wymienione stawki nie mają zastosowania w przypadku pomp ciepła i termomodernizacji, które oceniane są indywidualnie ze względu na wysokie nakłady inwestycyjne w odniesieniu do uzyskanego efektu ekologicznego.

Procedura uzyskania dofinansowania jest bardzo prosta. Każdy z wymienionych beneficjentów składa wniosek o dofinansowanie w raz z załącznikami. Wymagane jest aby wnioskodawca miał prawo do dysponowania daną nieruchomością na cele budowlane oraz dołączył dokumentację fotograficzną przedstawiającą przedmiot inwestycji przed rozpoczęciem robót, kosztorys inwestorski lub uproszczone zestawienie kosztów, kopię zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na budowę, kopię umowy z wykonawcą. Należy także podać przewidywany do uzyskania efekt ekologiczny, który pomogę wyliczyć każdemu interesantowi przed złożeniem wniosku. Należy jedynie przygotować ilość zużywanego opału, najlepiej w przeliczeniu na węgiel.

Nabór wniosków trwa od początku lutego do odwołania. Termin końcowy uzależniony jest od decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o nowym naborze wniosków. Zachęcam wszystkich do skorzystania z dofinansowania, ponieważ taka okazja może się nie powtórzyć w najbliższych latach.