Czas na Szczecinecki Budżet Obywatelski

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 15.04.2019 / Komentarze
O formule i zasadach finansowania pomysłów mieszkańców Szczecinka zdecydują radni Rady Miasta

Budżet Obywatelski to jedna ze sztandarowych obietnic wyborczych burmistrza Daniela Raka. O taką możliwość finansowania inwestycji będących pomysłem mieszkańców Szczecinka, ci zabiegali już od kilku lat. Teraz przyszła pora na jego realizację. Wpierw jednak o formule i zasadach finansowania SzBO zdecydują radni Rady Miasta na najbliższej sesji w czwartek 18 kwietnia. 

Projekt uchwały nosi tytuł: "W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2019". Możemy w nim przeczytać, m.in.:

* Wysokość budżetu obywatelskiego na rok 2019 wynosi
800 000 zł, z tego na promocję i organizację budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na rok 2019 przypada kwota 30 000 zł.

* Szacunkowy koszt realizacji poszczególnych zadań w ramach budżetu obywatelskiego, zwanych dalej "projektami", musi się zawierać w przedziale od 20 do 200 tys. zł.

* Projekty zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego mogą obejmować wydarzenia o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, integrującym mieszkańców, działania inwestycyjne i in.

Budżet obywatelski obejmuje następujące etapy:

* akcję edukacyjno-promocyjną;

* zgłaszanie przez mieszkańców projektów;

*  ocenę projektów przez biura/wydziały/referaty Urzędu Miasta;

*  zapoznanie mieszkańców z projektami;

* przeprowadzenie głosowania mieszkańców w sprawie wyboru projektów;

* ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości;

* projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Szczecinka.

* każda osoba może złożyć maksymalnie dwa projekty.

* projekt musi zostać poparty podpisami na formularzu zgłoszeniowym przez 20 mieszkańców Szczecinka.

* każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Szczecinka może poprzeć dowolną ilość projektów.

* formularz zgłoszeniowy można składać w następujących formach: Pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecinek, 78-400 Szczecinek, plac Wolności 13, z adnotacją na kopercie "Budżet obywatelski na rok 2019",

bezpośrednio w Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta oraz drogą elektroniczną na adres i w sposób wskazany w ogłoszeniu.

Projekt uchwały zawiera także zasady oceny zgłoszonych projektów oraz zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk

Szczegóły - projekt uchwały Rady Miasta:

UCHWAŁA Rady Miasta Szczecinek

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego na rok 2019

Na podstawie art. 5a ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Miasta Szczecinek uchwala, co następuje:

Rozdział  1

Zasady ogólne

§  1.  1.  Wysokość budżetu obywatelskiego na rok 2019, zwanego dalej "budżetem obywatelskim", wynosi
800 000,00 zł (osiemset tysięcy złotych), z tego na promocję i organizację budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek na rok 2019 przypada kwota 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

2.  Szacunkowy koszt realizacji poszczególnych zadań w ramach budżetu obywatelskiego, zwanych dalej "projektami", musi się zawierać w przedziale od 20 000,00 zł  do 200 000,00 zł.

3. Projekty zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego mogą obejmować wydarzenia o charakterze kulturalnym, oświatowym, sportowym, integrującym mieszkańców, działania inwestycyjne i in.

§  2.  1.  Udzielanie informacji i wyjaśnień dotyczących zgłaszanych projektów, pomoc w zakresie składania formularzy zgłoszeniowych projektów budżetu obywatelskiego należy do zadań Biura Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecinek.

2.  Budżet obywatelski obejmuje następujące etapy:

1) akcję edukacyjno-promocyjną;

2) zgłaszanie przez mieszkańców projektów;

3) ocenę projektów przez biura/wydziały/referaty Urzędu Miasta Szczecinek, zwanego dalej "Urzędem" oraz miejskie jednostki organizacyjne;

4) zapoznanie mieszkańców z projektami;

5) przeprowadzenie głosowania mieszkańców w sprawie wyboru projektów;

6) ustalenie wyników głosowania i podanie ich do publicznej wiadomości;

7) ewaluację przeprowadzonego procesu.

3.  Szczegółowy harmonogram budżetu obywatelskiego ustala Burmistrz w drodze zarządzenia, które podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

4.  Akcję edukacyjno-promocyjną budżetu obywatelskiego prowadzi Biuro Spraw Społecznych Urzędu przy współpracy z Radą Miasta Szczecinek, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

5. Urząd w procesie wdrażania budżetu obywatelskiego może korzystać z usług osób fizycznych lub osób prawnych.

Rozdział  2

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców

§  3.  1.  Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Szczecinka. Gdy wnioskodawcą jest osoba małoletnia, do projektu dołączana jest zgoda opiekuna prawnego na złożenie projektu, której wzór stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 3 ust. 2;

2.  Projekt zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Każda osoba może złożyć maksymalnie dwa projekty.

4.  Projekt musi zostać poparty podpisami na formularzu zgłoszeniowym przez 20 mieszkańców Szczecinka.

5.  Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec Szczecinka może poprzeć dowolną ilość projektów.

6.  Formularze zgłoszeniowe projektu dostępne są w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Urzędu oraz w formie papierowej - w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu.

7.  Termin zgłaszania projektów Burmistrz podaje do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu i na tablicy ogłoszeń Urzędu.

8.  Autor projektu w czasie przygotowywania projektu jest uprawniony do konsultowania zgłaszanego projektu co do jego zgodności z prawem, wykonalności technicznej i spełniania wymogów formalnych w Biurze Spraw Społecznych Urzędu Miasta oraz - w razie potrzeby - z właściwymi biurami/wydziałami/referatami Urzędu lub miejskimi jednostkami organizacyjnymi, w szczególności w zakresie lokalizacji projektu z uwzględnieniem planów Miasta dotyczących wskazanego terenu.

9.  Formularz zgłoszeniowy można składać w następujących formach:

1) pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecinek, 78-400 Szczecinek, plac Wolności 13, z adnotacją na kopercie "Budżet obywatelski na rok 2019";

2) bezpośrednio w Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta, plac Wolności 13; 78-400 Szczecinek,

3) drogą elektroniczną na adres i w sposób wskazany w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 7, przy czym formularz projektu zgłoszony elektronicznie musi zawierać wszystkie wymagane załączniki
w postaci skanów oryginałów dokumentów.

Rozdział  3

Zasady oceny zgłoszonych projektów

§  4.  1.  Zgłoszone projekty podlegają ocenie formalnej przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu co do spełniania przez nie wymogów wskazanych w § 1 ust. 2 oraz § 3 ust. 1-4, 7 i 9.

2.  Projekty niezgodne z wymogami formalnymi zostaną odrzucone z podaniem przyczyn ich odrzucenia.

3.  Projekty, które pozytywnie przejdą ocenę formalną podlegają ocenie merytorycznej, która jest dokonywana przez Biuro Spraw Społecznych Urzędu po zasięgnięciu pisemnej opinii właściwego biura/wydziału/referatu Urzędu lub miejskiej jednostki organizacyjnej, a następnie przez merytorycznie właściwe biuro/wydział/referat Urzędu lub miejską jednostkę organizacyjną.

4.  W trakcie oceny merytorycznej badane jest spełnienie przez projekt łącznie następujących warunków przy użyciu karty obiegowej oceny projektu, której wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały:

1) projekt mieści się w zakresie zadań własnych Miasta;

2) projekt nie pozostaje w sprzeczności z obowiązującymi koncepcjami przestrzennymi, w tym
w szczególności z planami zagospodarowania przestrzennego, przedsięwzięciami zamieszczonymi
w Wieloletniej Prognozie Finansowej itp.;

3) projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;

4) projekt nie wymaga współpracy podmiotów zewnętrznych, a w przypadku gdy wymaga – podmioty te przedstawiły pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w § 3 ust. 2;

5) projekt jest wykonalny technicznie (tzn. znane oceniającym uwarunkowania techniczne, przestrzenne, społeczne umożliwiają, według najlepszej wiedzy, realizację wnioskowanego zadania);

6) zweryfikowane szacunkowe koszty realizacji projektu mieszczą się przedziale określonym
w § 1 ust. 2;

7) projekt jest możliwy do realizacji w roku 2019;

8) projekt nie przewiduje realizacji jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu zadania lub zabezpiecza jedynie środki na wykonanie, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;

9) projekt zapewnia dostępność dla mieszkańców Szczecinka, rozumianą jako możliwość korzystania przez mieszkańców z efektów zrealizowanego projektu;

10) projekt nie ma charakteru projektu autorskiego, chyba że przewiduje się nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych na Miasto Szczecinek i wybór wykonawcy w trybie konkurencyjnym, w tym
w oparciu o przepisy Prawa zamówień publicznych.

5.  Biuro Spraw Społecznych Urzędu lub właściwy wydział/biuro/referat Urzędu lub miejska jednostka organizacyjna zwraca się telefonicznie lub e-mailem do autora projektu o uzupełnienie lub wyjaśnienie, w każdym przypadku gdy zachodzą wątpliwości wynikające z określonych zapisów projektu, które mają wpływ na jego ocenę.

6.  W przypadku, gdy w wyniku oceny okaże się, że koszt szacunkowy projektu przekracza kwotę środków, określoną w § 1 ust. 2, opiniujący wydział/biuro/referat Urzędu lub miejska jednostka organizacyjna przedkłada autorowi projektu - na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub telefonicznie - propozycję ograniczenia zakresu rzeczowego projektu lub też inne propozycje umożliwiające realizację projektu w granicach kwoty określonej w § 1 ust. 2, przy zachowaniu jego funkcjonalności.

7.  Autor projektu może dokonać stosownej modyfikacji projektu, w szczególności tak, aby koszty szacunkowe projektu mieściły się w kwocie środków określonej w § 1 ust. 2, przy czym modyfikacja powinna nastąpić poprzez złożenie poprawionego formularza zgłoszeniowego najpóźniej 7 dnia od dnia poinformowania autora projektu.

8.  W przypadku braku modyfikacji projektu w powyższym terminie, projekt zostanie oceniony negatywnie ze względów merytorycznych.

9.  Istotna zmiana zakresu rzeczowego projektu, w tym w szczególności zmiana jego lokalizacji bądź łączenie
z innymi projektami, jest możliwa tylko za zgodą autora lub autorów projektów.

10.  Po zakończeniu oceny projektu Biuro Spraw Społecznych Urzędu informuje na wskazany
w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail oraz telefonicznie autorów projektów, które zostały ocenione negatywnie, o przyczynach negatywnej oceny projektu. Na adres e-mail autora przesyłana jest kopia karty obiegowej oceny projektu.

11.   W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o negatywnej ocenie projektu, autorowi służy prawo wniesienia pisemnego odwołania.

12.  Odwołanie składane jest do Burmistrza, który ostatecznie rozstrzyga w sprawie umieszczenia takiego projektu na liście projektów do głosowania.

13.  W terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania Burmistrz informuje pisemnie autora projektu
o wyniku rozpatrzenia odwołania.

14.  Po zakończeniu procedury odwoławczej Biuro Spraw Społecznych Urzędu sporządza informację zawierającą wyniki oceny wszystkich projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego
w sposób określony w załączniku nr 3 do uchwały.

15.  Kolejność projektów w informacji, o której mowa w ust. 14 jest ułożona zgodnie z datą ich złożenia.

16.  Informacja, o której mowa w ust. 14, jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu i zawiera: informację o autorze projektu, nazwę projektu wraz z krótką charakterystyką, lokalizację, zweryfikowaną szacunkową wartość projektu oraz wynik oceny. Informacja
o projektach odrzuconych w wyniku oceny zawiera dodatkowo uzasadnienie odrzucenia oraz wynik procedury odwoławczej (jeśli zostało złożone odwołanie).

17.  Jeśli wartość wszystkich projektów, nieodrzuconych w wyniku oceny nie przekracza kwoty dostępnej na realizację budżetu obywatelskiego, o której mowa w § 1 ust. 1, głosowanie nie odbywa się, a wszystkie projekty z listy dopuszczonych do głosowania zostają przyjęte do realizacji.

Rozdział  4

Zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości

§  5.  1.  Głosowanie mieszkańców w sprawie wyboru zadań w ramach budżetu obywatelskiego zarządza Burmistrz, określając daty rozpoczęcia i zakończenia głosowania. Głosowanie nie może trwać krócej niż 14 dni.

2.  Prawo udziału w głosowaniu w ramach konsultacji budżetu obywatelskiego ma każdy mieszkaniec Miasta Szczecinek zamieszkały na jego terenie. W imieniu osób niepełnoletnich głos oddaje rodzic/opiekun prawny.

3.  Głosowanie jest bezpośrednie.

4.  Głosowanie odbywa się przez oddanie głosu na papierowej karcie do głosowania w punkcie głosowania,
o którym mowa w ust. 11 poniżej lub drogą elektroniczną na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.

5. Karty do głosowania będą dostępne w formie papierowej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu oraz na stronie internetowej budżetu obywatelskiego.

6.  Każdy głosujący może oddać głos na maksymalnie pięć projektów.

7.  Każda osoba uprawniona do głosowania może zagłosować tylko jeden raz.

8.  Wzór karty do głosowania, o której mowa w ust. 4, określa Burmistrz w drodze zarządzenia.

9.  Kolejność projektów na karcie do głosowania wynika z daty ich złożenia.

10.  Głosowanie w punktach głosowania odbywa się w godzinach pracy instytucji, w której zlokalizowany jest punkt.

11.  Punkty głosowania wymienione w ust. 4 wyznacza Burmistrz w drodze zarządzenia, w liczbie nie mniejszej niż 5, dbając o zapewnienie możliwie dobrej dostępności do punktów wszystkim mieszkańcom Szczecinka.

12.  Wyniki głosowania ustala Biuro Spraw Społecznych Urzędu, kierując się następującymi zasadami:

1) oddane głosy liczy się z uwzględnieniem głosowania na kartach do głosowania oddanych
w punktach głosowania i drogą elektroniczną;

2) za ważne uznaje się głosy, które zostały oddane na karcie/formularzu określonym przez Burmistrza oraz na maksymalnie pięć projektów; w przypadku oddania głosów na większą liczbę projektów, wszystkie oddane przez mieszkańca głosy uznaje się za nieważne;

3) liczy się głosy ważne oddane na każdy z projektów;

4) na podstawie liczby ważnie oddanych głosów na poszczególne projekty ustala się listę rankingową projektów;

5) na podstawie listy rankingowej projektów przyznaje się z kwoty środków, o której mowa w § 1 ust. 1, środki niezbędne do realizacji projektu, w kolejności od projektu, który otrzymał największą liczbę głosów, do wyczerpania wszystkich środków;

6) w przypadku, gdy nie wystarcza środków na realizację kolejnego projektu na liście rankingowej projektów, za wybrany do realizacji uznaje się kolejny projekt, który jest możliwy do zrealizowania w kwocie jaka pozostała do wykorzystania, o ile uzyskał poparcie co najmniej 3% ogółu ważnie oddanych głosów na projekty;

7) jeżeli dwa lub więcej projektów w wyniku głosowania otrzymają tę samą liczbę głosów, o ich kolejności na liście projektów do realizacji zadecyduje publiczne losowanie, które przeprowadza Burmistrz;

8) jeżeli w wyniku głosowania dwa lub więcej wybranych projektów będzie pozostawać ze sobą
w sprzeczności lub wzajemnie się wykluczać, zrealizowany zostanie projekt, który zdobył większą liczbę głosów.

13.  Z głosowania sporządza się protokół zawierający wyniki głosowania, w tym:

1) liczbę oddanych głosów, w tym liczbę głosów ważnych i głosów nieważnych;

2) liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty;

3) listę rankingową projektów wybranych do realizacji w roku 2019 wraz z szacunkowymi kosztami ich realizacji ustalonymi na etapie oceny.

14.  Karty do głosowania wykorzystane i niewykorzystane w głosowaniu są niszczone nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy projektów do realizacji.

§  6.  1.  Na podstawie listy rankingowej projektów, ustalonej na podstawie wyników głosowania, tworzy się listę projektów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

2.  Listę projektów do realizacji podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej budżetu obywatelskiego, stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Rozdział  5

Realizacja wybranych zadań, promocja i ewaluacja budżetu obywatelskiego

§  7.  1.  Wysokość środków na wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek w 2019 roku określona w § 1 ust. 1 została ustalona w uchwale Nr V/35/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 24 stycznia
2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Szczecinek na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
poz. 825, z późn. zm.).

2.  W uzasadnionych przypadkach, przy zachowaniu zasad racjonalności, celowości i gospodarności
w dysponowaniu środkami publicznymi, Burmistrz może przeznaczyć na realizację wybranych zadań większą kwotę środków niż określona w § 1 ust. 1.

3.  Wybrane zadania powinny być zrealizowane w ciągu roku 2019, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania na rok następny, w szczególności zadania o charakterze inwestycyjnym lub remontowym, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

4.  W toku realizacji zadania wydział/biuro/referat Urzędu lub miejska jednostka organizacyjna realizująca zadanie:

1) wyznacza spośród swoich pracowników opiekuna projektu oraz udostępnia na stronie internetowej budżetu obywatelskiego jego imię i nazwisko, numer telefonu służbowego i adres poczty elektronicznej;

2) informuje organizacje pozarządowe właściwe ze względu na przedmiot zadania w przypadkach, gdy istnieje możliwość współpracy przy jego realizacji lub zlecenia jego realizacji w całości albo
w części organizacji pozarządowej na zasadach określonych w art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych;

3) informuje mieszkańców o istotnych etapach realizacji projektów oraz o terminie odbioru zrealizowanego zadania.

§  8.  Projekty, które nie zostały wybrane, a uzyskały pozytywną ocenę, Burmistrz może przekazać właściwym miejskim jednostkom organizacyjnym lub organizacjom pozarządowym do ewentualnej realizacji, informując
o tym mieszkańców.

§  9.  1.  Dla potrzeb prowadzenia właściwej akcji informacyjnej i promocyjnej związanej z wdrażaniem budżetu obywatelskiego służy w szczególności strona internetowa budżetu obywatelskiego.

2.  Procesowi wdrażania budżetu obywatelskiego towarzyszy akcja o charakterze informacyjnym, promocyjnym i edukacyjnym, w tym z wykorzystaniem ulotek, plakatów oraz środków masowego przekazu i serwisów społecznościowych.

3.  Szczególnym elementem działań informacyjnych są spotkania skierowane do mieszkańców, Radnych Rady Miasta i urzędników.

4.  Wszystkie projekty kierowane pod głosowanie będą prezentowane m.in. na stronie internetowej budżetu obywatelskiego w jednakowej formie, zapewniającej wszystkim zainteresowanym możliwość zapoznania się ze szczegółami ich realizacji, z uwzględnieniem informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

§  10.  Budżet obywatelski podlega monitorowaniu i ewaluacji, której wyniki mogą być wykorzystane do wprowadzania zmian mających na celu doskonalenie budżetu obywatelskiego.

Rozdział  6

Postanowienie końcowe

§  11.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczecinek.

§  12.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katarzyna Dudź

Uzasadnienie

Budżet obywatelski jest demokratycznym procesem, w którym powierza się mieszkańcom prawo rozdysponowania części środków budżetu gminy na cele, które oni sami uznają za najważniejsze. Jego celem jest pobudzenie aktywności mieszkańców oraz włączenie ich w proces zarządzania gminą. Jest to jedna
z najskuteczniejszych praktyk partycypacyjnych. Budżetem obywatelskim określa się szczególną formę konsultacji społecznych, która obejmuje dwa etapy: oddolne zgłaszanie działań (projektów) oraz ich wybór przez mieszkańców formie glosowania. Konsultacje przeprowadza Burmistrz.

W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Przepis z art. 5a ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że Rada Miasta określa
w drodze uchwały wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego, w szczególności:

1) wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;

2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt;

3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem, wykonalności technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania;

4) zasady przeprowadzania głosowania, ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości, biorąc pod uwagę, że zasady przeprowadzania głosowania muszą zapewniać równość i bezpośredniość głosowania.

Idea budżetu obywatelskiego stanowi doskonałe narzędzie do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Proces, w którym powierza się mieszkańcom prawo bezpośredniego decydowania o przeznaczeniu części środków budżetu miasta pozwala na aktywizację i integrację środowisk lokalnych oraz wpływa na pogłębianie zaangażowania mieszkańców w kreowanie wizerunku miasta.

Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz Miasta