MOPS pomaga pracownikom Opaku

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 13.08.2019 / Komentarze
Tak jak obiecał burmistrz Daniel Rak, miasto podjęło działania pomocowe

Ruszyło wsparcie dla pracowników spalonego zakładu Opak. Składając wnioski proszę pamiętać o zabraniu dowodu osobistego oraz dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną i majątkową. Gwarantuję, że wszystkie będą rozpatrywane priorytetowo. MOPS został upoważniony do udzielenia pracownikom Opaku wszelkiej niezbędnej pomocy - mówi "Miastu z Wizją" burmistrz Daniel Rak.

- Informujemy, że w związku z pożarem firmy Opak, pracownicy zakładu mieszkający w Szczecinku znajdujący się w trudnej sytuacji bytowej mogą zwrócić się o pomoc do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (mieszkańcy innych miejscowości zgłaszają się do ośrodków pomocy społecznej w miejscu swojego zamieszkania) - mówi Mateusz Ludewicz, rzecznik prasowy Urzędu Miasta.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do pokoju nr 3 lub 6 do pracowników pierwszego kontaktu (pokoje przy głównym wejściu do Ośrodka, na parterze) codziennie w godz. od 8 do 14, w czwartki od 8 do 16.

Zgłaszając się o pomoc proszę zabrać: dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, m.in.:

zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierającego wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe za miesiąc poprzedzający zgłoszenie;

decyzje i odcinki rent i emerytur;

rachunki potwierdzające wydatki mieszkaniowe, spłatę pożyczek, kredytów;

rachunki potwierdzające koszty leczenia;

kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności, zaświadczeń o stanie zdrowia w przypadku długotrwałej choroby;

inne obrazujące sytuację rodziny.

Podstawą udzielenia pomocy jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania bądź w innym miejscu stałego lub czasowego pobytu. Wnioski o pomoc rozpatrywane będą indywidualnie w zależności od sytuacji osoby lub rodziny.

Informacje na temat możliwych form pomocy można uzyskać również pod nr telefonów: 94 37 280 34 i 94 37 280 03, codziennie w godzinach od 8 do 14, w czwartki od 8 do 16.

Działania Ośrodka realizowane są w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk