Obradowała Rada Miasta

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 19.06.2019 / Komentarze
Wotum zaufania, absolutorium, Statut Miasta i darmowe przejazdy autobusami Komunikacji Miejskiej

Dziś (środa 19.06)  (19.06) na sesji zebrała się Rada Miasta. W porządku obrad zapisano 25 punktów. Na wniosek burmistrza Daniela Raka, radni wprowadzili do porządku obrad punkt dot. Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta na lata 2019-2029.

Po załatwieniu spraw regulaminowych, radni zapoznali się z raportem o stanie miasta za 2018 rok i po długiej dyskusji udzielili burmistrzowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem była uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok i sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok oraz udzielenie burmistrzowi absolutorium.

Radni byli za. Burmistrz Daniel Rak (w ubiegłym roku do 20 listopada na stanowisku zastępcy burmistrza Jerzego Hardie-Douglasa) zebrał brawa i odebrał od przewodniczącej RM wiązankę kwiatów.

W dalszej części obrad radni dokonali zmian w tegorocznym budżecie miasta - o części z nich piszemy w artykule:

http://www.miastozwizja.pl/miasto-kupi-pomost-centrum

oraz podjęli pakiet uchwał w sprawie: 

* zbycia nieruchomości stanowiących własność miasta;

* wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;

* Statutu Miasta Szczecinek.

* uchwalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe zasady przyznawania dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez miasto;

* ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września br.;

* określenia trybu postępowania o udzielanie dotacji celowej ze środków budżetu miasta na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych oraz trybu przeprowadzenia kontroli i sposobu rozliczenia dotacji;

* zmiany uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

* określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;

* powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do sądów na kadencję 2020- 2023;

* Regulaminu Rady Osiedla Zachód II, Wodociągowa-Rzeczna, Kopernika-Winniczna, Centrum.

Radni podjęli też (jednogłośnie - wszyscy za) uchwalę w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym - komunikacji miejskiej, realizowanym przez Komunikację Miejską w Szczecinku.

Piszemy o tym w artykule:

http://www.miastozwizja.pl/autobusami-pojedziemy-za-darmo-od-1-wrzesnia

Sprawozdanie Burmistrza, informacja Przewodniczącej Rady Miasta oraz wnioski i zapytania radnych zakończyły obrady.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk