Mieszkańcy Szczecinka mogą liczyć na ich pomoc

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 09.07.2019 / Komentarze
Półrocze Straży Miejskiej. Strażnicy ujawnili 2377 wykroczeń i ujęli 26 sprawców przestępstw

Strażnicy Miejscy, których codziennie możemy spotkać na ulicach Szczecinka, nie tylko dbają o nasze bezpieczeństwo. Prowadzą też działalność profilaktyczną wśród dzieci i młodzieży, niosą pomoc osobom bezdomnym, porzuconym czy rannym zwierzętom oraz podejmują interwencje w sytuacjach, gdy Policja ma "na głowie" zdarzenia przestępcze. O tych interwencjach, których w tygodniu jest zazwyczaj dobrze ponad sto, piszemy w cotygodniowych raportach z działań Straży Miejskiej.

Za naszymi strażnikami kolejny okres, po którym następuje rozliczenie z efektów ich służby - I półrocze 2019 roku.

Komendant Grzegorz Grondys w rozmowie z "Miastem z Wizją" podkreślił, że miniony czas był dla dowodzonej przez niego formacji dość trudny, jeżeli chodzi o organizację służby, ale zarazem bardzo udany szczególnie pod względem podejmowanych działań prewencyjnych.

- Trudny m.in. dlatego, że mieliśmy spore rotowanie składem osobowym. Wśród strażników następuje bardzo duża rotacja - mówi komendant.

- Niskie zarobki oraz trudna praca powodują, ze przy pierwszych nadarzających się okazjach strażnicy odchodzą do pracy w innych zakładach. Nawet sklepy Biedronka, na początek oferują zarobki o kilkaset złotych wyższe. Strażnicy najczęściej przechodzą też do służby w policji, wojsku i zakładach karnych, które oferują im o wiele lepsze warunki płacy. Służby te przy naborze, preferują osoby z takim przygotowaniem do pełnienia służby. Sytuacja ta powoduje potrzebę szkolenia coraz to nowych osób. Jesteśmy zmuszeni wystawiać patrole składające się z osób, które nie zostały w pełni przygotowane do wykonywania tego rodzaju pracy i jeszcze długo muszą nabywać doświadczenia. Z uwagi na ciągłą rotację, niemożliwym jest łączenie w patrole strażników niedoświadczonych z tymi, którzy już nabyli doświadczenie. Często są zmuszeni do nabywania doświadczenia samemu, a z tym wiążą się również sytuacje gdzie, zawodzą nerwy lub doświadczenie. Niewątpliwie ma to wpływ na osiągane wyniki.

Mimo zawirowań kadrowych, komendant Grondys jest usatysfakcjonowany pracą swoich podwładnych.

- To był dobry czas, bo udało się nam zrealizować zadania postawione przez burmistrza. Jestem również przekonany, że dzięki naszej służbie mieszkańcy Szczecinka mają większe poczucie bezpieczeństwa. Współpracujemy ze wszystkimi służbami, głównie z Policją, m.in. podczas wspólnych patroli na ulicach miasta. Ale nie tylko. Wspólnie działamy również ze Strażą Ochrony Kolei, Służbą Więzienną i Strażą Pożarną. Współdziałamy także z zawodową i społeczną Strażą Rybacką. Zacieśniliśmy również kontakty z różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ludzi. Doskonale współpracuje się nam ze szkołami i przedszkolami.

Jak podkreślił komendant, zadaniem szczególnie ważnym na realizację, którego położono największy nacisk, jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w najbardziej uczęszczanych miejscach. Dlatego realizując to zadanie Straż Miejska pozostaje w służbie przez całą dobę. Zadania dla służb planowane są po wcześniejszej analizie zaistniałych zdarzeń oraz miejsc szczególnie zagrożonych.

W minionym półroczu szczecineccy strażnicy ujawnili 2377 wykroczeń (w I pół. 2018 r. -1914). Sprawcy zostali ukarani 549 mandatami (nieco mniej niż w analogicznym okresie 2018 r.) na kwotę blisko 47 tys. zł. Z kolei 92 sprawców (w 2018 r. - 154) "zagościło" w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Szczecinku a 43 sprawy zostały przekazane innym instytucjom. Strażnicy zastosowali też 1693 pouczenia.  

Za co najczęściej podpadali mieszkańcy Szczecinka? Otóż za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji - 650 wykroczeń. Na sprawców nałożono 153 mandaty na kwotę 14,6 tys. zł. Straż Miejska skierowała też do Sądu Rejonowego 4 wnioski o ukaranie.

Mieliśmy również problem z wykroczeniami przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu – 314 wykroczeń, obyczajności publicznej - 171 wykroczeń oraz z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 327 wykroczeń. Z kolei popularny "dymek" puszczany w miejscach niedozwolonych (164 wykroczenia) "zaowocował" 74 mandatami na kwotę 4,2 tys. zł.

Półroczne sprawozdanie Straży Miejskiej omawia też niektóre rodzaje zdarzeń łamania prawa. Np. w dziale dot. analizy wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu mieszczą się również wykroczenia polegające na spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych).

Zdaniem strażników, mimo spadku tego rodzaju wykroczeń, skala zjawiska nadal jest spora.

- Większość osób popełniających tego typu wykroczenia to osoby bezdomne albo nieposiadające stałego źródła zarobku czy ujmowane po raz kolejny na takim wykroczeniu - ujawnia G. Grondys.

W I półroczu 2019 r. strażnicy ujawnili blisko 314 tego typu zdarzeń. Sprawcy zostali ukarani 21 mandatami na kwotę 2,2 tys. zł. Były też wnioski do sądu - 36 oraz pouczenia - 245. Warto podkreślić, że w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił duży spadek wniosków do sądu i spory wzrost ilości pouczeń.  

Z kolei w dziale dot. wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia najczęściej ujawniane zdarzenia wyczerpywały znamiona paragrafu: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia”. W I półroczu br. mieszkańcy Szczecinka byli sprawcami 130 takich wykroczeń, z tego w 89 przypadkach strażnicy zastosowali pouczenia a w 30 nałożyli mandaty na łączną kwotę blisko 3 tys. zł.

To nie wszystkie działania naszych strażników ujęte w sprawozdaniu za I półrocze br. Realizując zadania zwiększenia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych, strażnicy zatrzymywali również sprawców przestępstw - ujęli i przekazali policji 26 osób w tym 7 sprawców przestępstw. Ujawnili też 6 przestępstw.

Patrole SM doprowadziły do miejsc zamieszkania 65 osób a 28 osób przekazali zespołom ratownictwa medycznego. Ponadto w ośrodkach dla bezdomnych umieszczono 14 osób.

W 2019 r. strażnicy zatrzymali 61 nieletnich! (w I pół. 2018 r. - 21) znajdujących się pod wpływem alkoholu, odurzonych narkotykami lub popełniających czyny świadczące o ich demoralizacji.

- To o 40 więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku - mówi G. Grondys. - M.in. kilkukrotnie ujęto tę samą 13-letnią dziewczynkę, która dokonywała różnego rodzaju zniszczeń i dewastacji - kilka razy poprzez podpalenie zniszczyła siatkę zabezpieczającą trampolinę na Centralnym Placu Zabaw. Dokonywała również innych zniszczeń. W tym przypadku były prowadzone rozmowy zarówno z nieletnią sprawczynią, jej matką pedagogiem szkolnym, była również przekazywana Policji. Pomimo tego zniszczeń dokonuje nadal.

Strażnicy kontrolowali też kotłownie domowe sprawdzając czy nie są w nich spalane przedmioty, które nie powinny być spalane (patrole przeprowadziły 40 kontroli).

- Nałożyliśmy 6 mandatów karnych na kwotę 950 zł. Zastosowaliśmy również 3 pouczenia. W pozostałych przypadkach kontrole nie ujawniły spalania materiałów zabronionych - mówi komendant.

W okresie tarła ryb strażnicy systematycznie dozorowali kanały i cieki wodne na terenie miasta celem przeciwdziałania procederowi kłusownictwa. Na skutek działań strażników zostało uporządkowanych 86 różnego rodzaju terenów w mieście.

Straż Miejska posiada na wyposażeniu dwa alkotesty, które są systematyczne wzorcowane a wyniki przeprowadzonych nimi badań w pełni wiarygodne.

- Aby uniknąć przypadków kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu w naszej komendzie udostępniamy mieszkańcom alkotesty celem sprawdzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - ujawnia G. Grondys.

- W pierwszym półroczu 2019 r. z możliwości bezpłatnego badania alkotestem skorzystały 103 osoby. Najwyższy wynik, który wskazał alkotest to 0,60 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.

Strażnicy spieszą z pomocą zwierzętom. W 2019 r. pojmali lub przejęli 86 psów oraz 20 kotów i umieścili je w schronisku lub odwieźli do lekarza weterynarii. W 3 przypadkach strażnicy przekazali psy ich właścicielom.

Strażnicy pomagali też rannym ptakom. Podejmowali również interwencje wobec zwierząt potrąconych przez samochody i dziko żyjących na terenie miasta.

Mieszkańcy Szczecinka nader chętnie współpracują ze strażnikami. W 2019 r. zgłosili dyżurnemu komendy 1565 negatywnych zdarzeń.

Najczęściej zgłoszenia dotyczyły zdarzeń związanych z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego – 399 zgłoszeń, niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt lub trzymania ich w sposób uciążliwy dla otoczenia – 345 zgłoszeń, zagrożeń w ruchu drogowym
– 216 zgłoszeń, ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 150 zgłoszeń, zagrożenia życia i zdrowia – 88 zgłoszeń, awarii technicznych - 16 zgłoszeń, zagrożeń pożarowych - 12 zgłoszeń oraz
w pozostałych sprawach – 339 zgłoszeń.

- Zgodnie z naszymi możliwościami interwencje zgłaszane przez mieszkańców były podejmowane natychmiast. Zwłoka mogła wynikać jedynie z potrzeby przemieszczenia patrolu z innej części miasta, zaangażowania strażników w momencie zgłoszenia w załatwianie innej interwencji - mówi komendant.

W I półroczu br. szczecinecka Straż Miejska wykonała 24 wspólne patrole z Policją. Podejmowała też doraźne interwencje oraz prowadziła wspólne działania przy zabezpieczeniu uroczystości religijnych i imprez kulturalnych odbywających się na terenie miasta.

Wspólnie z policjantami KPP w Szczecinku prowadzone były działania prewencyjne. W dniach od 7 do 10 maja strażnicy wraz z policjantami zabezpieczali szkoły, w których były przeprowadzane matury, w związku z alarmami bombowymi.

Na koniec czerwca br. Straż Miejska funkcjonowała w obsadzie 37 osobowej tj. 24 strażników łącznie z komendantem, 3 osoby zatrudnione na etatach cywilnych (księgowa, kadrowa, i osoba prowadząca windykację mandatów oraz 10 osób prowadzących obserwację w kamerach monitoringu miejskiego. Obecnie Straż Miejska w Szczecinku posiada dwa wakaty, których pomimo kilku naborów nie udało się uzupełnić.

Przedstawiliśmy zaledwie najważniejsze aspekty z obszernego i niezwykle sumiennie sporządzonego sprawozdania Straży Miejskiej. Wylicza ono także codzienne interwencje podejmowane przez patrole. Piszemy o nich w cotygodniowych raportach "Tydzień Straży Miejskiej".

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk