Absolutorium dla Burmistrza Daniela Raka

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 01.06.2023 / Komentarze
Rada Miasta zdecydowała - wcześniej wotum zaufania i pozytywne skwitowanie budżetu 2022

Na dzisiejszej (środa, 31 maja) sesji Rady Miasta, radni zdecydowali o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Danielowi Rakowi z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu miasta. Wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie oraz Komisja Rewizyjna Rady Miasta (4 głosy "za") wydały pozytywne opinie w tym zakresie.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16 maja 2023 roku pozytywnie (przy 4 głosach „za”, 0 głosach „przeciw”, 1 głosie „wstrzymujących się”) zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok.

Przed dyskusją na powyższy temat Burmistrz Daniel Rak przedstawił radnym Raport o stanie Miasta Szczecinek za 2022 rok (dokument dostępny jest na stronie internetowej BiP UM:

https://bip.szczecinek.pl/artykul/190/330/raporty-o-stanie-miasta) Poinformował też radnych i mieszkańców o najważniejszych aspektach działalności samorządu w tym zakresie.

Na sesji absolutoryjnej (wotum zaufania dla burmistrza) 14 radnych głosowało „za”, a czterech radnych było przeciw.

Z kolei w głosowaniu dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok i sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok (14 "za", 1 wstrzymujących się, 3 przeciw) oraz udzielenia Burmistrzowi Danielowi Rakowi absolutorium - 14 „za”, 1 wstrzymujących się, 3 przeciw.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk

(Zdjęcie wykonane po zaprzysiężeniu Daniela Raka na Urząd Burmistrza Szczecinka w listopadzie 2018 roku)