Ankieta z RPO

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 15.07.2015 / Komentarze
Zapraszamy do opisywania potrzeb w zakresie uzyskania dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
 
Zachęcamy m.in.:
 
- TBS,
- wspólnoty mieszkaniowe,
- spółdzielnie mieszkaniowe,
- organizacje pozarządowe,
- przedsiębiorców,
- jednostki sektora finansówpublicznych,
- kościoły i związki wyznaniowe,
- instytucje oświatowe i opiekuńcze,
- zakłady opieki zdrowotnej,
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
- partnerstwa wymienionych podmiotów do zgłaszania się do bazy informacyjnej WFOŚiGW, tworzonej w celu identyfikacji potrzeb rozwojowych, które będą podstawą do tworzenia założeń konkursowych, w szczególności na dotacje ze środków unijnych w ramach RPO WZ 2014–2020.
 
Dodatkowo zgłoszone osoby będą na bieżąco informowane o zbliżających się konkursach na środki z RPO WZ 2014-2020 w ramach działań realizowanych przez WFOŚiGW.