Będą się uczyć obrony przed przemocą

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 22.11.2021 / Komentarze
WenDo Warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewcząt - mieszkanek Szczecinka

Fundusz Tratwa złożył do Burmistrza Szczecinka uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pn. „WenDo Warsztaty asertywności i samoobrony dla kobiet i dziewcząt – One Billion Rising Szczecinek”.

Głównym celem Projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkanek Szczecinka uwikłanych lub narażonych na przemoc. Projekt będzie realizowany na ternie miasta w terminie 22 listopad - 31 grudzień br.

Warsztaty WenDo będą skierowane do kobiet i dziewcząt z terenu Szczecinka ze szczególnym uwzględnieniem - osób uwikłanych w przemoc, korzystających z pomocy instytucji i organizacji niosących pomoc w tym obszarze.

W roku 2020 na terenie naszego miasta 90 rodzin objętych było procedurą „Niebieskie Karty", z czego 76 osób doświadczających przemocy stanowiły kobiety. Do Punktu Konsultacyjnego ds. Przemocy w Rodzinie zgłosiło się 35 kobiet i większość z nich skorzystała z proponowanych form pomocy, m.in. udział w grupie wsparcia dla kobiet, indywidualne spotkania z psychologiem, pomoc prawna itp. - osób wspierających osoby uwikłane w przemoc, czyli pracownice i wolontariuszki instytucji pomocowych, oraz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych działających w tym obszarze pomocy (wspierając osoby doświadczające przemocy, same często jej doświadczają przez na groźby, hejt i nękanie).

W ramach zadania zaplanowano przeprowadzenie 2 edycji 2-dniowych warsztatów WenDo. Każde dla grupy 16 osób. W finale warsztatów każda z uczestniczek, będzie miała możliwość symbolicznego przełamania deski jednym ciosem. Nabór uczestników zostanie przeprowadzony za pośrednictwem osób reprezentujących instytucje i organizacje wchodzące w skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Szczecinku.

WenDo to metoda przeciwdziałania przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Uczy jak w każdej sytuacji: w miejscu publicznym, na ulicy, w pracy, w domu przestać czuć się bezradną i bezbronną. Uczy także, jak reagować na przemoc. Wzmacnia poczucie pewności siebie i poczucie własnej wartości. Pomaga rozwiązywać konflikty, przełamywać stereotypy i obawy, poczucie winy i wstyd. WenDo wielkie znaczenie przywiązuje do asertywności. Wyraża się to przekonaniem, że nikt nie ma prawa naruszać naszych granic.

W trakcie trwania projektu zaplanowano: kampanię informacyjną w lokalnych mediach oraz prowadzonych przez nas mediach społecznościowych na temat zjawiska przemocy, lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i możliwościach szukania wsparcia w trudnych sytuacjach.

W kampanii weźmie udział trenerka WenDo Joanna Piotrowska, zdobywczyni nagrody Złoty Telefon przyznawanej przez Niebieską Linię osobom, które szczególnie przyczyniły się do zmian społecznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub ze szczególnym zaangażowaniem stawały w obronie osób krzywdzonych. Joanna opowie lokalnym mediom o swoich doświadczeniach w pracy na rzecz osób uwikłanych w przemoc.

Projekt zakłada też dystrybucję ulotek na temat przeciwdziałania przemocy i możliwościach szukania wsparcia w sytuacjach kryzysowych w szczecineckich świetlicach środowiskowych i klubach młodzieżowych, punkcie konsultacyjnym Funduszu Tratwa Szczecinek i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczecinku.

Szczegóły Projektu na stronie internetowej Urzędu Miasta:

https://www.szczecinek.pl/pl/news/publikacja-oferty

Tekst: Sławomir Włodarczyk