Budżet 2024 bez tajemnic - wydatki miasta

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 27.11.2023 / Komentarze
Ile złotówek na szkoły, przedszkola, autobusy, bezpieczeństwo, kulturę i sport?

Jak już pisaliśmy w artykule: "Budżet Szczecinka 2024 - znamy założenia"

https://miastozwizja.pl/budzet-szczecinka-na-2024-rok-znamy-zalozenia

w przyszłym roku wydatki miasta (zgodnie z projektem) zamkną się kwotą prawie 240 mln zł. Będzie sporo inwestycji - większych i mniejszych. Ratusz wyda też pieniądze na bieżące, codzienne funkcjonowanie miasta.

Tzw. wydatki bieżące pochłoną 199 mln zł. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na utrzymanie szkół, dopłaty do spółek miejskich, na kulturę fizyczną, muzeum, biblioteki, SzLOT czy SAPiK i Straż Miejską.

Szczecinek należy do różnego rodzaju związków. Z tego tytułu płaci składki. W 2024 roku kosztować nas to będzie 691 tys. zł. M.in. na konto Związku Miast Polskich przelejemy kwotę 15 tys. zł. Z kolei Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pomerania” kosztować nas będzie 25 tys. zł, a Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty - 303 tys. zł. Pieniądze otrzyma również Stowarzyszenie Wał Pomorski - 28 tys. zł oraz Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna. Przyszłoroczna dotacja dla turystycznego stowarzyszenia wyniesie 300 tys. zł (tyle samo, co w tym roku).

Miasto zabezpieczyło też pieniądze na Budżet Obywatelski - 800 tys. zł. Jego realizacja (w 2024 r. - VI etap) to jedna ze sztandarowych obietnic przedwyborczych złożonych przez burmistrza Daniela Raka.

Bezpieczeństwo publiczne kosztować nas będzie w przyszłym roku blisko 5,14 mln zł, w tym Straż Miejska - 5,1 mln zł (nieco więcej niż w tym roku - pieniądze zostaną przeznaczone na bieżące funkcjonowanie formacji i obsługę monitoringu miejskiego), a zarządzanie kryzysowe 20 tys. zł. Z kolei w dziale "bezpieczeństwo" miasto zarezerwowało też kwotę 20 tys. zł, m.in. na zapewnienie mieszkańcom Szczecinka bezpieczeństwa na wodzie.

Długi trzeba spłacać. W 2024 roku oddamy bankom 3,3 mln zł. To m.in. odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Na oświatę i wychowanie wydamy w przyszłym roku 67,3 mln zł (o 7 mln zł więcej niż w tym roku). Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na: publiczne szkoły podstawowe - blisko 32 mln zł, szkoły podstawowe niepubliczne - prawie 2 mln zł oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - ponad 153 tys. zł.

Utrzymanie stołówki przedszkolnej będzie nas kosztowa 676,5 tys. zł (wraz z opłatami wnoszonymi przez rodziców w wys. 288 tys. zł). Z kolei prawie 2 mln zł zostanie przeznaczone na przedszkola publiczne oraz na przedszkola niepubliczne - 13,6 mln zł.

Utrzymanie punktów przedszkolnych też kosztuje. W 2024 r. miasto wyda na ten cel 54,1 tys. zł. Z kolei utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych kosztować nas będzie 591 tys. zł, a dowożenie uczniów do szkół - 420 tys. zł.

Warto zauważyć, że wydatki w dziale "Oświata i wychowanie" będą w 2024 roku będą sporo wyższe niż w tym roku.

Z kolei na ochronę zdrowia przekażemy w 2024 r. 1,74 mln zł, a na pomoc społeczną ponad 18,6 mln zł (wzrost wydatków o 1,6 mln zł). Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kosztować będą miasto około 460 tys. zł.  

W przyszłym roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydamy 24,3 mln zł. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na: gospodarkę ściekową i ochronę wód, gospodarkę odpadami i oczyszczanie miasta, w tym: likwidację dzikich wysypisk, czyszczenie kąpielisk i brzegów jeziora oraz uprzątanie zwłok padłych zwierząt.

W tym dziale znajdziemy również wydatki na utrzymanie zieleni miejskiej - ponad 1 mln zł, ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu - 40 tys. zł, ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu - 230 tys. zł, w tym zarybianie jeziora Trzesiecko czy przebudowę fontanny w parku przy LO -280 tys. zł.

Budżetową dotację otrzyma również schronisko dla bezdomnych zwierząt - 850 tys. zł. Z kolei na oświetlenie miasta ratusz planuje wydać kwotę 3,2 mln zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego też kosztuje i to niemało, bo 10,5 mln zł (o 2 mln zł więcej, niż w tym roku). Samorządowa Agencja Promocji i Kultury otrzyma z kasy miasta 8,7 mln zł. Na dotację mogą liczyć też biblioteki - 735 tys. zł oraz Muzeum Regionalne - 970 tys. zł. Miasto wyda również 22 tys. zł na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Pieniądze zostaną spożytkowane m.in. na zadania związane z Europejskimi Dniami Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

Na kulturę fizyczną i sport przeznaczymy w 2024 r. 10,6 mln zł. Wydatki obejmą bieżące utrzymanie obiektów: stadionów, Ślusarni, hal sportowych przy szkołach, placu koncertowego, stanicy wędkarskiej, kąpielisk miejskich, pomostów, wyciągu do nart wodnych, sprzętu pływającego oraz Skateplazy.

Ośrodek Sportu i Rekreacji dostanie w przyszłym roku 3,25 mln zł (w tym dopłata do spółki AQUA TUR - 2,6 mln zł). Z kolei 1,25 mln zł trafi m.in. na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, sportu dla dorosłych oraz na funkcjonowanie Akademii Piłkarskiej.

W 2024 roku Komunikacja Miejska otrzyma dotację w wys. 10,6 mln zł, z czego 10 mln zł trafi na usługi przewozowe (w obu przypadkach kwoty wyższe niż w tym roku), 320 tys. zł na wypożyczalnię rowerów, 170 tys. zł na utrzymanie statków białej floty oraz 90 tys. zł na rozbudowę systemu ładowania autobusów elektrycznych.    

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk