Finansowe wsparcie na budowę oczyszczalni ścieków

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 22.12.2022 / Komentarze
Trzeci nabór z PROW 2014-2020 rozstrzygnięty - zadania wodno-kanalizacyjne.

Blisko 100 mln zł to środki z PROW 2014-2020, które przeznaczone zostaną na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Wspierana będzie m.in. budowa, przebudowa lub doposażenie oczyszczalni ścieków, również tych przydomowych, stacji uzdatniania wody, ujęć wody oraz budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Pieniądze trafią, m.in. do Szczecinka i Barwic. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzyma blisko pół miliona złotych na zadanie: "Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sławno, gmina Grzmiąca". Pieniądze (ponad 1,3 mln zł)trafią też do Barwic na zadanie pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barwice".

- Obok budowy i przebudowy dróg lokalnych to drugie, tak niezwykle ważne dla mieszkańców obszarów wiejskich działanie ze wsparciem PROW 2014-2020. To inwestycje, które mocno wpływają na podniesienie standardu ich życia oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej zachodniopomorskiej wsi - mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

 W dostępnym limicie środków wynoszącym ponad 21 mln euro, przy kursie euro 4,67 (z dnia 29 listopada 2022 r.), mieszczą się 33 projekty, które będą realizowane przez zachodniopomorskie gminy i spółki gminne. W miarę uwalniania się z czasem środków finansowych (np. w wyniku rozstrzygniętych postepowań przetargowych), będzie szansa na objęcie dofinansowaniem kolejnych pozycji z listy rankingowej.

 Beneficjenci otrzymają dofinansowanie m.in. na budowę i przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, ujęć wody oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Po raz pierwszy w ramach działań samorządowych PROW 2014-2020 dofinansowana także będzie budowa lub przebudowa podziemnych zbiorników retencyjnych, dzięki którym możliwe będzie gromadzenie, a potem wykorzystywanie wód opadowych. W tym naborze wniosków o przyznanie pomocy poziom dofinansowania inwestycji mógł wynieść nawet 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

 Najmniejsza wartość dofinansowania dla jednego projektu wynosi ok. 250  tys. zł, maksymalna natomiast to 5 mln zł. Łączna pula środków dla realizowanych zadań w trzecim naborze to blisko 100 mln zł.

Lista rankingowa dostępna na stronie: https://prow.wzp.pl/wiadomosci/wiadomosci/prow-2014-2020/wiadomosc-dnia/aktualizacja-listy-rankingowej-na-operacje-typu-gospodarka-wodno-sciekowa

W wyniku przeprowadzonych dwóch naborów wniosków (2016 r. i 2019 r.) na działania związane z gospodarką wodno-ściekową dotacje przyznano 78 inwestycjom. Łączna kwota wsparcia z PROW 2014-2020 wyniosła ponad 80 mln zł.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk