Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 29.09.2015 / Komentarze
Burmistrz Miasta Szczecinek informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016

1. Przedmiot konsultacji

Projekt Programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

30 września -15 października 2015 r.

3. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Pełnomocnik ds. uzależnień i kontaktów z organizacjami pozarządowymi – Beata Kowal, Urząd Miasta Szczecinek, pl. Wolności 13, pokój 120, tel. 94 37 141 53, b.kowal@um.szczecinek.pl.

4. Formy konsultacji Uwagi i opinie dotyczące projektu należy zgłaszać na załączonym formularzu:

1. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Szczecinek,

2. drogą elektroniczną (formularz zeskanowany lub podpisany podpisem elektronicznym) na adres b.kowal@um.szczecinek.pl. Projekt i formularz konsultacji dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecinek www.szczecinek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe.

5. Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej UM Szczecinek, na stronie internetowej www.szczecinek.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Szczecinek.

Załącznik: 
(PA)