Obradowała Rada Miasta

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 26.11.2021 / Komentarze
Zmiany w budżecie, wsparcie dla strażaków, wynagrodzenie burmistrza i diety radnych

Dziś (czwartek, 25 listopada) na zdalnych obradach zebrali się radni Rady Miasta. Porządek sesji liczył 19 punktów. W obradach wzięło udział 21 radnych.

Po załatwieniu spraw regulaminowych radni podjęli uchwałę w sprawie dokonania zmian w tegorocznym budżecie miasta i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030.

W dalszej części obrad Rada podjęła też uchwały m.in. w sprawach:

* udzielenia pomocy finansowej Gminie Barwice z przeznaczeniem na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwicach - wys. 7,5 tys. zł;

* ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Daniela Raka (wynagrodzenie zasadnicze - 10430 zł, dodatek funkcyjny - 3380 zł, dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego - 2086 zł, dodatek specjalny - 4143 zł. Łącznie - 20 039 zł brutto);

* zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania;

(Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy, w gminach od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców radnemu przysługują w ciągu miesiąca diety w wysokości do 75% maksymalnej wysokości diety.

W przypadku miasta Szczecinek wysokość diet radnego nie może przekroczyć 75% 2,4-krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Kwota bazowa na 2021 r., określona w ustawie budżetowej wynosi 1 789,42 zł, natomiast 75% 2,4-krotności tej kwoty stanowi 3 220,96 zł);

Radni głosowali:

- 11 za

- 4 przeciw

- 6 wstrzymujących się

* wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność miasta;

* programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi na rok 2022;

* przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3”;

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta, informacje przewodniczących komisji o działalności Komisji nieobjętej tematyką sesji, informacja z działalności Burmistrza Miasta, pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza oraz wnioski i oświadczenia radnych zakończyły obrady.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk

/zdjęcie archiwalne/