Pomogą młodym ludziom

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 15.01.2021 / Komentarze
Finansowe wsparcie dla klubów i świetlic

Burmistrz Daniel Rak zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2021 roku placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

Konkurs był obostrzony wieloma warunkami. Podmioty, które otrzymają finansowe wsparcie będą musiały działać w kierunku zapewnienia dzieciom i młodzieży: opieki, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych i rozwoju zainteresowań oraz przynajmniej jednego posiłku dziennie. To nie wszystko. Również organizować wyjazdowe formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży uczęszczających do placówki oraz zapewnić działania terapeutyczne, psychoprofilaktyczne, korekcyjne i logopedyczne.

Adresatami przedsięwzięcia będą w szczególności dzieci i młodzież z rodzin z problemem alkoholowym, narkomanią, zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym.

Wsparcie finansowe miasta otrzymały: Fundusz "Tratwa" Szczecinek - Świetlica Środowiskowa "Tratwa" - 110 tys. zł, Fundusz "Tratwa" Szczecinek - Klub Młodzieżowy - 72 tys. zł, Caritas Parafii pw. Narodzenia NMP – Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza Magdalenka - 100 tys. zł, Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej – Świetlica profilaktyczno-wychowawcza Niepokalanki Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej - 100 tys. zł, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Chochliki - 95 tys. zł oraz Stowarzyszenie Sportowe Pomagamy Dzieciom – Placówka Wsparcia Dziennego "Koniczynka" - 123 tys. zł.

Łączna kwota wsparcia w tym roku to 600 tys. zł.   

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk