Powiatowi radni na obradach

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 25.11.2021 / Komentarze
Podwyżki diet dla radnych i starosty oraz dofinansowanie zakupu wozu dla OSP

W czwartek (25 listopada) na kolejnej sesji zebrała się Rada Powiatu. Obrady obyły się zdalnie. Porządek obrad liczył zaledwie kilka punktów.

Po załatwieniu spraw regulaminowych radni zdecydowali o przyjęciu szeregu uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Szczecineckiego z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.

Powiatowi radni zdecydowali także o udzieleniu Gminie Biały Bór pomocy finansowej. Dodatkowe środki mają zostać przeznaczone na zakup wozu strażackiego dla tamtejszej ochotniczej straży pożarnej. Biorący udział w części obrad burmistrz Białego Boru Paweł Mikołajewski zwrócił się do radnych z podziękowaniami za okazanie zainteresowania potrzebami tej jednostki.

W trakcie czwartkowych obrad zmieniono także uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021 r.

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył ustalenia wysokości i zasad wypłacania dla radnych Powiatu Szczecineckiego diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych. Za ich przyjęciem głosowało 10 radnych, a sześciu wstrzymało się od głosu. Radni głosowali także w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Szczecineckiego – „za” było 9 radnych, 6 wstrzymało się od głosu.

Radni podjęli także decyzje o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Szczecineckiego na rok 2021, o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Powiatu Szczecineckiego na lata 2021-2023”, a także zapoznali się z informacjami o dokonanych analizach oświadczeń majątkowych m.in. radnych, zarządu i pracowników powiatu oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Wnioski i oświadczenia radnych zakończyły czwartkową sesję.

Tekst: Marzena Góra