Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zaprasza do składania ofert

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 21.09.2022 / Komentarze
Ogłoszenie!

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Szczecinku zaprasza do składania ofert: „Na badanie sprawozdania finansowego spółki za 2022r. przez podmioty uprawnione do badania".

Do oferty zawierającej warunki wykonania badania, cenę i datę wykonania, należy dołączyć:

* Odpis aktualny z rejestru, do którego wpisany jest oferent.

* Poświadczenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie podmiotu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

* Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii.

* Oświadczenie oferenta, że nie będzie wymagał wypełniania przez służby księgowe żadnych tabel i innej dokumentacji.

* Projekt umowy o wykonanie badania.

Badanie należy zakończyć do dnia 21.03.2023 r. Jednostka nie podlega obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego.

Zainteresowani proszeni są o składanie ofert w zabezpieczonej kopercie z napisem: „Zgromadzenie Wspólników PGK Spółka z o. o. w Szczecinku. Oferta na badanie sprawozdania finansowego PGK Spółka z o. o. w Szczecinku za rok 2022”

Oferty składać należy w siedzibie PGK Spółka z o. o.

78-400 Szczecinek, ul. Cielaka 6c (sekretariat).

Termin składania ofert upływa dnia 21.10.2022 r. do godziny 15.