Rada Miasta na sesji. Obrady zdalne

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 20.11.2021 / Komentarze
Zmiany w budżecie, wynagrodzenie burmistrza i diety radnych

W czwartek, 25 listopada na zdalnych obradach zbiorą się radni Rady Miasta. Porządek sesji liczy 19 punktów.

Po załatwieniu spraw regulaminowych radni podejmą uchwałę w sprawie dokonania zmian w tegorocznym budżecie miasta i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2030.

W dalszej części obrad Rada podejmie też uchwały m.in. w sprawach:

* udzielenia pomocy finansowej Gminie Barwice z przeznaczeniem na dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barwicach;

* ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Daniela Raka;

* zmiany uchwały Rady Miasta Szczecinek w sprawie wysokości diet przysługujących radnym oraz zasad ich wypłacania;

* wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości stanowiących własność miasta;

* programu współpracy Miasta Szczecinek z organizacjami pozarządowymi na rok 2022;

* przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pilska-3”;

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta, informacje przewodniczących komisji o działalności Komisji nieobjętej tematyką sesji, informacja z działalności Burmistrza Miasta, pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza oraz wnioski i oświadczenia radnych zakończą obrady.

Początek sesji w trybie zdalnym o godz. 14.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk