Sesja absolutoryjna w powiecie

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 19.06.2017 / Komentarze
Przed powiatowymi radnymi jedno z najważniejszych, corocznych głosowań

29 czerwca kolejny raz obradować będą powiatowi radni. Tym razem najważniejszym punktem posiedzenia będzie podjęcie decyzji o udzieleniu Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2016 rok. Wstępem do głosowania tradycyjnie będzie przedstawienie informacji dotyczących pracy Zarządu oraz sprawozdania finansowego podsumowującego miniony rok budżetowy.

Jak czytamy w sprawozdaniu o przebiegu wykonania budżetu: Plan dochodów wg uchwały budżetowej na rok 2016 wynosił 91.076.200,00 zł - po zmianach na dzień 31.12.2016 r. zwiększył się do kwoty 99.023.245,86 zł a został wykonany w kwocie 95.701.164,94 zł, co stanowi 96,6 % planu. Struktura zrealizowanych dochodów budżetu Powiatu Szczecineckiego w 2016 r. była następująca: subwencje ogólne z budżetu państwa: 47.853.671,00 zł - tj. 50,0 % ogólnych dochodów; dochody własne powiatu: 19.439.288,10 zł - tj. 20,3 % ogólnych dochodów; udział w podatku PIT i CIT: 12.478.842,36 zł - tj. 13,0 % ogólnych dochodów; dotacje celowe z budżetu państwa: 14.625.950,53 zł - tj. 15,3 % ogólnych dochodów; pozyskane przez powiat środki, pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 1.303.412,95 zł - tj. 1,4 % ogólnych dochodów.

Z kolei plan wydatków wg uchwały budżetowej na rok 2016 wynosił 90.803.138,00 zł - po zmianach został zwiększony do kwoty 100.50.183,86 zł, a został wykonany w kwocie 95.715.085,22 zł, co stanowi 95,7 % planu po zmianach. Wydatki bieżące stanowiły 81,7 % i wyniosły 78 172 432,76 zł, natomiast wydatki majątkowe to 17 542 652,46 zł, czyli 18,3 % ogółu wydatków zrealizowanych w 2016 roku.

Na podstawie powyższych danych Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pozytywnie zaopiniował sprawozdania finansowe i z wykonania budżetu powiatu za 2016 rok. Teraz o udzieleniu absolutorium zadecydują również powiatowi radni.

Tekst: Marzena Góra
Foto: Sławomir Włodarczyk