Trudny i pracowity rok Straży Miejskiej

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 28.01.2021 / Komentarze
Strażnicy ujawnili ponad 4,7 tys. wykroczeń oraz zatrzymali 12 sprawców przestępstw

Komendant Straży Miejskiej Grzegorz Grondys w rozmowie z "Miastem z Wizją" podkreślił, że miniony 2020 rok był dla dowodzonej przez niego formacji trudny jeżeli chodzi o organizację służby (pandemia wirusa plus dodatkowe obowiązki narzucone zarządzeniem wojewody, m.in. pomoc Policji i osobom przebywającym na kwarantannie), ale zarazem udany, szczególnie pod względem podejmowanych działań prewencyjnych.

Trudności? - Wśród strażników następuje bardzo duża rotacja - ujawnia komendant. - Niskie zarobki oraz niełatwa służba powodują, że przy pierwszych nadarzających się okazjach odchodzą do pracy w innych zakładach. Nawet sklepy Biedronka, na początek oferują zarobki o kilkaset złotych wyższe. Strażnicy najczęściej przechodzą do służby w policji, wojsku i zakładach karnych, które oferują im o wiele lepsze warunki płacy. Sytuacja ta powoduje potrzebę szkolenia coraz to nowych osób. Przy takiej rotacji, braki kadrowe były zauważalne zarówno przy wystawianiu służb do zabezpieczenia imprez i zapewnieniu ciągłości służby oraz miały ogromny wpływ na uzyskane wyniki. Reasumując: Proces ten realizujemy ogromnym wysiłkiem.

Jak wspomnieliśmy, pracy naszym strażnikom nie ułatwiła pandemia wirusa. Wprost przeciwnie.

- Od 2 kwietnia ub. roku wojewoda wydał polecenie na podstawie, którego Policja miała stawiać zadania do realizacji strażom miejskim, a straże miejskie miały wykonywać zadania wyłącznie w zakresie w jakim służyły prowadzeniu działań związanych z weryfikacją nakazów i zakazów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa - mówi G. Grondys.

- Na tej podstawie w większym niż dotychczas zakresie wykonywaliśmy wspólne patrole oraz uczestniczyliśmy w innych wspólnych działaniach z Policją. Wszystko to oprócz codziennych zadań na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Szczecinka.

Mimo "przeciwności losu" komendant jest w pełni usatysfakcjonowany pracą swoich podwładnych.

- To był dobry rok, bo udało się nam zrealizować zadania postawione przez burmistrza. Jestem również przekonany, że dzięki naszej służbie mieszkańcy Szczecinka mają większe poczucie bezpieczeństwa. Współpracujemy ze wszystkimi służbami. Zacieśniliśmy również kontakty z innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo ludzi. Ściśle współpracujemy też ze szkołami i przedszkolami.

W minionym roku szczecineccy strażnicy ujawnili 4724wykroczeń. Sprawcy zostali ukarani 842 mandatami (spory spadek w stosunku do roku poprzedniego) na łączną kwotę 76 tys. zł. 218 sprawców naruszania prawa "zagościło" w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Szczecinku. Strażnicy zastosowali też ponad 3576 pouczeń.

Za co najczęściej podpadali mieszkańcy Szczecinka? Otóż za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji - 1280 wykroczeń. Na sprawców nałożono 318 mandatów na kwotę ponad 31,5 tys. zł. Straż Miejska skierowała też z tego tytułu do sądu 7 wniosków o ukaranie.

Szczecinecczanie mieli również problem z wykroczeniami przeciwko: porządkowi i spokojowi publicznemu – 1054 wykroczenia (dwukrotny wzrost w stosunku do roku 2019!), obyczajności publicznej - 536 wykroczeń oraz z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - 746 wykroczeń. Z kolei popularny "dymek" puszczany w miejscach niedozwolonych zaowocował 112 mandatami na kwotę 6,4 tys. zł.  

Roczny raport szczecineckiej Straży Miejskiej dokładnie omawia niektóre rodzaje zdarzeń łamania prawa. Np. w dziale dot. analizy wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (mieszczą się w nim również wykroczenia polegające na spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych).

- Skala zjawiska jest nadal duża. Większość osób popełniających wykroczenia to osoby bezdomne lub nieposiadające stałego źródła zarobku - mówi G. Grondys.

To nie wszystkie działania naszych strażników ujęte w sprawozdaniu za 2020 rok. Realizując zadania zwiększenia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych strażnicy zatrzymali 12 sprawców przestępstw oraz zatrzymali i przekazali policji 65 osób.

W minionym roku strażnicy zatrzymali 21 nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu i odurzonych narkotykami.

- Ponadto kilku nieletnich zostało ujętych w związku z dokonanymi kradzieżami, niszczeniem mienia czy innymi czynami świadczącymi o ich demoralizacji. M.in. ujęto nieletnich sprawców kradzieży rowerów, hulajnóg, zniszczenia przystanku komunikacji miejskiej - mówi G. Grondys.

Strażnicy dozorowali kotłownie domowe sprawdzając czy nie są w nich spalane przedmioty, które nie powinny być spalane - patrole przeprowadziły 61 kontroli. Cztery miały swój finał w sądzie. Pouczono 3 osoby, nałożono 13 mandatów na kwotę 2550 zł.

W okresie tarła ryb strażnicy systematycznie kontrolowali kanały i cieki wodne na terenie miasta celem przeciwdziałania procederowi kłusownictwa.

Jak powiedział nam komendant, w ubiegłym roku strażnicy pracowali przez całą dobę na trzy zmiany.

- Ciągłość służby zapewniana jest przez minimum jeden patrol zmotoryzowany, dyżurnego oraz obsługę monitoringu wizyjnego - mówi G. Grondys.

Jak podkreślił nasz rozmówca, zadaniem szczególnie ważnym na realizację, którego położono największy nacisk jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w najbardziej uczęszczanych miejscach. Dlatego realizując to zadanie Straż Miejska pozostaje w służbie przez całą dobę. Zadania dla służb planowane są po wcześniejszej analizie zaistniałych zdarzeń oraz miejsc szczególnie zagrożonych.

Strażnicy spieszą z pomocą zwierzętom. W 2020 r. pojmali lub przejęli 149 psów i 42 koty, które umieszczone zostały w schronisku lub zostały przewiezione do lecznicy weterynaryjnej. 

Patrole podejmowały też 80 interwencji związanych ze zwierzętami dziko żyjącymi, głównie łabędzi i innych ptaków.

Mieszkańcy Szczecinka nader chętnie współpracują ze strażnikami. W 2020 r. zgłosili dyżurnemu komendy 3361 negatywnych zdarzeń. Dotyczyły one głównie zdarzeń związanych ze zwierzętami - 690 zgłoszeń, zakłócania spokoju i porządku publicznego - 1060 zgłoszenia oraz nieprawidłowości w ruchu drogowym, w tym parkowania samochodów w miejscach zabronionych - 416 zgłoszeń

- Interwencje zgłaszane przez mieszkańców były podejmowane natychmiast. Zwłoka mogła wynikać jedynie z potrzeby przemieszczenia patrolu z innej części miasta czy zaangażowania strażników w momencie zgłoszenia w załatwianie innej interwencji - podkreśla komendant.

Na koniec minionego roku Straż Miejska funkcjonowała w 43-osobowej obsadzie, w tym 24 strażników łącznie z komendantem, 3 osoby zatrudnione na etatach cywilnych (księgowa, kadrowa, i osoba prowadząca windykację mandatów) oraz 15 osób prowadzących obserwację w kamerach monitoringu miejskiego - w ramach środków zaplanowanych w budżecie Straży Miejskiej.

- Obecnie posiadamy jeden vacat - ujawnia komendant.

Przedstawiliśmy zaledwie najważniejsze aspekty z obszernego i niezwykle sumiennie sporządzonego sprawozdania Straży Miejskiej. Wylicza ono także codzienne interwencje podejmowane przez patrole. Przytoczenie całości dokumentu zajęłoby kilkanaście stron.  

Tekst: Sławomir Włodarczyk

Foto: Straż Miejska w Szczecinku