Sejmik protestuje i pisze do Prezydenta RP

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 12.01.2018 / Komentarze
"Nie" dla zmian Kodeksu wyborczego i samorządowych ustaw ustrojowych

Sejm RP przyjął właśnie poprawki Senatu w ustawie dot. Kodeksu wyborczego. Ustawa trafi teraz na biurko Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Co zrobi najważniejsza osoba w państwie?

Póki, co swoją opinię w tej kwestii - negatywną - wyraził Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego. Stanowisko radnych wojewódzkich trafiło do Prezydenta, Premiera, Marszałka Sejmu i Senatu, liderów partii politycznych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej oraz posłów Ziemi Zachodniopomorskiej.

W uchwale przyjętej przez Sejmik czytamy m.in.

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podziela zaniepokojenie Państwowej Komisji Wyborczej, która zwróciła uwagę na wiele zagrożeń, związanych ze zmianami. Przekazanie kompetencji ministrowi spraw wewnętrznych i administracji w zakresie przedstawiania kandydatów na Szefa Krajowego Biura Wyborczego oraz na komisarzy wyborczych, spowoduje upolitycznienie instytucji odpowiedzialnych za organizację wyborów. Przyjęta ustawa nie określa wymogów związanych z ich doświadczeniem, co stwarza realne niebezpieczeństwo zakłócenia procesu wyborczego oraz stawia pod znakiem zapytania rzetelność i bezstronność nowych organów. Zaniepokojenie budzi także zapis, iż nowi komisarze wyborczy mieliby działać na terenie okręgów do Senatu, które to nie pokrywają się z okręgami w wyborach samorządowych.

Uzasadnione obawy budzą także planowane zmiany ustrojowe, dla których brak jest jakiegokolwiek merytorycznego uzasadnienia, a ich wprowadzenie może spowodować chaos w pracy organów samorządowych. Należy wskazać choćby powołanie nowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, które] kompetencje pokrywają się z istniejącą Komisją Rewizyjną, a także obowiązek zadeklarowania poparcia dla organu wykonawczego.

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego wyraża sprzeciw wobec trybu procesowania planowanych zmian. Tryb poselskiej inicjatywy ustawodawczej, z pominięciem konsultacji, przeprowadzany w pośpiechu na rok przed wyborami samorządowymi budzi nasz niepokój. Efektem braku konsultacji z samorządami, w wymienionych aktach prawnych są liczne niedociągnięcia i błędy, wskazujące na brak doświadczenia osób, przygotowujących nowe przepisy a także ich niezrozumienie dla specyfiki oraz roli samorządu terytorialnego w ustroju państwa.

Samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej jest Jednym z głównych twórców sukcesu gospodarczego Polski po 1990 roku, ma kluczowy wkład w rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarze naszego kraju oraz wzrost poziomu i jakości życia współczesnego pokolenia Polaków.

Sejm RP w dniu 2S maja 2017 r. ustanowił rok 2018 „Rokiem Jubileuszu 100-lecla odzyskania przez Polskę Niepodległości". W uchwale możemy przeczytać „wzorem Ojców Niepodległości - Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego i Ignacego Daszyńskiego - Polacy porzucają spory, by wspólnie świętować ten radosny Jubileusz w jedności i pojednaniu". Żądamy zatem, aby wybory samorządowe w 2018 roku odbyły się z poszanowaniem wartości, o które walczyły pokolenia Polaków i w oparciu o ordynację wyborczą zapewniającą pluralizm polityczny i udział szerokich grup społecznych w sprawowaniu władzy w samorządach lokalnych.

Oczekujemy, że Prezydent, Sejm, Senat RP oraz władze partii politycznych przy uchwalaniu zmian w ustawach samorządowych uwzględnią postulały Jednostek samorządu terytorialnego, w tym także niniejsze stanowisko Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

Tekst: Sławomir Włodarczyk

Foto: parlamentarny pl